พรีวิว Markdown ด้วย Turbo Stream

Published on
Tags
 • rails
 • turbostream

จากบทความReal-time previews with Rails and StimulusReflex ได้สร้างเว็บแอพพลิเคชันที่ใช้ StimulusReflex ในการแสดงพรีวิว Markdown แบบเรียลไทม์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียว แถมใช้เวลาในการอัพเดต DOM ได้รวดเร็วอีกด้วย แต่ด้วยปกติผมไม่ได้ StimulusReflex ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาเปลี่ยนมาใช้ Stimulus กับ TurboStream ที่เราคุ้นเคยกันดีกว่า ประกอบกับเคยเขียนแนวทางพัฒนาพรีวิว Markdown ไวก่อนหน้านี้แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ TurboStream ทีในบทความลองพัฒนา markdown preview

ในบทความนี้ผมจะใช้โค้ดจากบทความอ้างอิงเป็นหลัก แต่จะปรับโค้ดในฝั่งของ JavaScript ให้ใช้เฉพาะ Stimulus โดยจะใช้ request ไปยัง URL ในการแสดงพรีวิว และกำหนด content-type ของ respose ที่จะรับกลับมาเป็น vnd.turbo-stream.html หรือ TurboStream นั้นเอง

// app/javascript/controllers/post_controller.js
import { Controller } from "@hotwired/stimulus"
import { post } from '@rails/request.js'

export default class extends Controller {
 static values = {
  id: String
 }
 static targets = [ "body", "bodyPreview" ]

 connect () {
  this.preview = this.debounce(this.preview, 1000).bind(this)
  this.preview()
 }

 async preview () {
  await post(`/posts/preview`, { body: JSON.stringify({ body: this.bodyTarget.value, id: this.idValue }), responseKind: "turbo-stream" }) 
 }

 debounce (fn, delay = 1000) {
  ...
 }
}

ที่จะแตกต่างจากของเดิมก็คือในโค้ด values จะรับ id:String เข้ามาเพื่อใช้ในการอ้างอิงกับ TurboFrame ส่วน targets จะสนใจเฉพาะ body และ bodyPreview เท่านั้น และในเมธอด preview ก็จะเรียก POST ไปยัง /posts/preview ที่รับ response กลับมาเป็น TurboStream

ในฝั่งหลังบ้านนั้นก็จะสร้าง action preview ขึ้นมาเพื่อแกะพารามิเตอร์ body และ id ออกมาเท่านั้นจากนั้นก็ส่งค่าไปให้ view ในการแสดงผล ซึ่งใน view เองก็จะมีการเรียกใช้ helper ที่ชื่อ to_markdown ซึ่งจะทำการแปลง text ให้อยู่ในรูปของ Markdown

# app/controllers/posts_controller.rb
def preview
 @body = params[:body]
 @id = params[:id]
end
<%# app/views/posts/preview.turbo_stream.erb %>
<%= turbo_stream.replace "post_#{@id}_preview" do %>
 <%= turbo_frame_tag :"post_#{@id}_preview" do %>
  <%= render "preview", body: @body %>
 <% end %>
<% end %>
<%# app/views/posts/_preview.html.erb %>
<div class="p-4 mt-4 rounded-sm">
 <h1 class="text-black">Markdown Preview</h1>
 <article class="prose">
  <div data-post-target="bodyPreview">
   <%= to_markdown(body) %>
  </div>
 </article>
</div>

จากนั้นที่เหลือก็ปล่อยให้เมจิกของ Hotwired ได้ทำงาน โดยผลลัพท์ที่ได้ดังแสดงในวิดีโอด้านล่าง

สรุป

สำหรับทั้งสองวิธีการยังคงให้ผลลัพท์ในการทำงานที่เหมือนกัน แต่ที่จะแตกต่างกันก็คือ เมื่อเราใช้งาน StiumulusReflex การส่งข้อมูลและอัพเดตข้อมูลจะกระทำผ่าน WebSocket เป็นหลักจะสังเกตได้จากรูปด้านล่าง

Stimulus Reflex

แต่ในบทความนี้จะเป็นการ request ผ่าน HTTP

Turbo Stream