เพิ่มฟ้อนต์ตัวเขียนให้กับ VS Code ด้วย Cascadia Code

โดยส่วนตัวแล้วชอบที่จะให้ editor ที่ใช้งานแสดงฟ้อนต์ตัวเขียนกับฟ้อนต์ตัวพิมพ์ร่วมกันตอนเขียนโค้ด ถ้าจะย้อนกลับไปก็เคยแต่ง VS Code โดยใช้ Custom CSS ให้ใช้ฟ้อนต์ Fira Code กับฟ้อนต์ Victor Mono แต่นั้นก็ยุ่งยากเวลาใช้งาน

บทความนี้เราจะใช้ฟ้อนต์ Cascadia Code ซึ่งเป็นฟ้อนต์จาก Microsoft ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้รองรับทั้งตัวพิมพ์ และตัวเขียนเลยทีเดียว ซึ่งจะทำให้เราสามารถแสดงฟ้อนต์ได้ดังตัวอย่างด้านล่าง

Example

ก่อนอื่นก็ติดตั้ง Casadia Code จากนั้นก็เปิด settings.json ของ VS Code และกำหนดค่าดังนี้

 "editor.fontFamily": "'Cascadia Code', 'IBM Plex Sans Thai Looped'",
 "editor.fontLigatures": "'calt', 'ss01'",
 "editor.tokenColorCustomizations": {
  "textMateRules": [
   {
    "scope": [
     "comment",
     "entity.name.type.class", // class names
     "keyword", // import, export, return…
     "storage.modifier", // static keyword
     "storage.type", // class keyword
     "support.class.builtin",
     "keyword.control",
     "constant.language",
     "entity.other.attribute-name",
     "string.quoted.single",
     "entity.name.method",
     "entity.name.tag"
    ],
    "settings": {
     "fontStyle": "italic"
    }
   }
  ]
 }

ในที่สุดเราก็ได้ใช้ editor ที่ใช้ฟัอนต์ถูกใจเราสักที 🤘 ✍🏼 ❤️

References