ลาก่อน wkhtmltopdf และยินดีต้อนรับ Puppeteer

Published on
Tags
 • rails
 • puppeteer
 • wkhtmltopdf
 • pdf
 • LFP

บทความนี้จะเล่าถึงเส้นทางการเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ในการออกรายงาน PDF ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ใช้ wkhtmltopdf อยู่หลายโปรเจ็คด้วยกัน ซึ่งปัญหาที่ทำให้ตัดสินใจต้องหาเครื่องมือมาทดแทนเกิดจากขยัก 2 ขยักด้วยกัน

 1. การใช้งาน gem wicked_pdf ซึ่งเป็น wrapper ในการเรียกใช้งาน wkthtmltopdf กับ Rails ที่ไม่ได้ใช้ gem sprockets จะมีปัญหาในการใช้งาน helper tag (javascript_include_tag) สำหรับนำเข้า CSS เข้ามาใน HTML ทำให้ต้องเขียน helper tag ใหม่ขึ้นมาจัดการ

   # /app/helpers/wicked_pdf_helper.rb
   module WickedPdfHelper
    def wicked_pdf_stylesheet_include_tag(*sources)
     stylesheet_contents = sources.collect do |source|
      "<style type='text/css'>#{read_stylesheet(source)}</style>"
     end.join("\n")
  
     stylesheet_contents.html_safe
    end
  
    def pdf_stylesheet_include_tag(*sources)
     sources.collect do |source|
      read_stylesheet(source)
     end.join("\n")
    end
  
    def read_stylesheet(source)
     if Rails.env == "development"
      origin = request.protocol + request.host_with_port
      uri = URI("#{origin}/assets/#{source}")
      Net::HTTP.get(uri)
     else 
      # Read assets from local file
      IO.read(File.join(Rails.root, 'public', asset_path(source)).to_s)
     end
    end
   end
  
 2. เมื่อทำการแก้ไขปัญหานำเข้า CSS ไปแล้วก็ต้องมาเจอกับปัญหาอีกขยัก ซึ่งเป็นความไม่ยืดหยุ่นในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น CSS ที่ไม่สามารถใช้ Flex ได้ การแสดงผลฟ้อนต์ที่ต้องติดตั้งในเครื่อง และไม่สามารถใช้ผ่าน HTTP ได้

  เมื่อได้ค้นหาและทดลองเปลี่ยนมาใช้ Puppeteer ผ่าน gem groover ก็ให้ประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ได้แตกต่างกับการใช้ wkhtmltopdf แถมยังทำให้การพัฒนา CSS สำหรับ PDF ทำได้ง่ายขึ้น และแสดงผลได้ตรงมากขึ้น

  สำหรับวิธีการเรียกใช้ก็ปรับเปลี่ยนแค่เล็กน้อย ดังแสดงในโค้ดด้านล่าง

   ## Groover & Peppeteer
   respond_to do |format|
    format.pdf do
     render pdf: "price_tag.pdf", template: "tag_buckets/price_tag", layout: "pdf"
    end
   end
  
   ## Wicked PDF & wkhtmltopdf
   respond_to do |format|
    format.pdf do
     html = render_to_string({
      template: 'tag_buckets/price_tag',
      layout: 'pdf'
     })
     send_data(Grover.new(html).to_pdf, disposition: 'inline', filename: "price_tag.pdf", type: 'application/pdf')
    end
   end
  

References: