เปลี่ยน UJS มาเป็น Turbo

Published on
Tags
 • rails
 • ujs
 • turbostream

ปกติแล้วในการจัดการกับ frontend ของโปรแกรมต่างๆ เราจะใช้ Unobtructive JavaScript (UJS) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ Rails นำเสนอขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับ JavaScript และ DOM ในการแสดงผล ด้วยเทคนิคดังกล่าวก็จะทำให้เราเขียนโค้ด JavaScript ที่ฝั่งหลังบ้าน และส่งไปรันที่หน้าบ้านได้

แต่ด้วยการมาของ Turbo ทำให้รูปแบบการแสดงผลทำได้ง่ายขึ้น และใช้การเขียน HTML ปกติแทน JavaScript ซึ่งก็ดูจะ clean กว่าเดิมมาก ดังนั้นเราจึงได้ทำการเปลี่ยนจาก UJS มาเป็น Turbo ร่วมกับ Stimulus สำหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนสามารถศึกษาได้จากที่นี้

ในมุมของการปรับแก้ไขโค้ดต้องบอกเลยว่าโค้ดของ controllers และ routes ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลย เราสามารถใช้โค้ดเดิมได้ แต่สิ่งที่เราต้องแก้ก็มีเพียงแค่โค้ดใน views เท่านั้น ในบทความนี้จะยกตัวอย่างที่เราแก้ไขมาให้ดู โดยจะเป็นการกดปุ่มเพื่อเปิดดึงข้อมูลมาแสดงบนกล่องแสดงข้อความแบบ Modal

‼️ ด้วยตัวอย่างทั้งสองแบบมีการใช้ CSS กันคนละตัวอาจจะมีทำให้สับสนกันบ้างนะครับ ‼️

<!-- app/views/invoices/index.html (UJS) -->
<!-- link_to ที่กำหนดให้ remote เป็น true -->
<%= link_to [invoice, 'info'], remote: true do %>
 <i class="info <%= 'inactive' unless invoice.audit_logs.present? %> icon"></i>
<% end %>

<!-- Modal -->
<div class="ui modal" id="modal">
 <div class="header"><%= t('invoice.info_label') %></div>
 <div id="invoice_info_content" class="content">
 </div>
</div>
<!-- app/views/invoices/info.js.erb -->
$("#invoice_info_content").html("<%= j render 'info', invoice: @invoice %>");
$('#invoice_info_modal').modal('show');

เมื่อใช้ UJS เราจะกำหนดค่า remote เป็น true ให้กับ link_to เพื่อบอกให้รู้ว่าเมื่อมีการกดปุ่มจะเรียก ajax request ไปยังหลังบ้าน และนำค่ามาแสดงซึ่งหลังบ้านเราจะเขียนเป็นโค้ด JavaScript เพื่อสั่งให้แสดง HTML ของ info และเรียกให้ Modal แสดงขึ้นมา จะสังเกตุเห็นนามสกุลของไฟล์เป็น .js.erb

<!-- app/views/invoices/index.html (Turbo) -->
<!-- button ที่ีกำหนดค่าด้วย stimulus -->
<button data-action="click->fetch#info click->modal#open" class="self-center">
 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-6 w-6<%= ' text-red-400' if invoice.audit_logs.present? %>" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor">
  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 16h-1v-4h-1m1-4h.01M21 12a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" />
 </svg>
</button>

<!-- Modal -->
<div data-modal-target="container" data-action="click->modal#closeBackground keyup@window->modal#closeWithKeyboard" class="w-screen h-screen absolute hidden z-[100]">
  <div id="modal-bg" class="w-screen h-screen bg-gray-100 opacity-70 absolute"></div>
  <%= turbo_frame_tag "modal", "data-modal-default-content": true do %>
   <div id="modal-box" class="w-1/3 flex flex-col gap-2 -translate-y-1/2 p-6 bg-white rounded-lg top-1/2 left-1/2 -translate-x-1/2 absolute border shadow-md">
    <%= image_tag 'default_loading.gif', class: "w-12 mx-auto" %>
   </div> %>
  <% end %>
 </div>
<!-- app/views/invoices/info.turbo_strea.erb -->
<%= turbo_stream.replace "modal" do %>
 <%= turbo_frame_tag "modal" do %>
  <div id="modal-box" class="w-1/3 flex flex-col gap-2 -translate-y-1/2 p-6 bg-white rounded-lg top-1/2 left-1/2 -translate-x-1/2 absolute border shadow-md">
   ...
  </div>
 <% end %>
<% end %>

หลังจากปรับมาใช้ Turbo แน่นอนว่าเราจะต้องใช้งานคู่กับ Stimulus ซึ่งเราใช้งาน Controller 2 ตัวร่วมกันคือ

 1. ModalController เพื่อใช้สำหรับการจัดการ Modal
 2. FetchController เพื่อใช้สำหรับดึงข้อมูลจากหลังบ้านมาแสดงผ่าน TurboStream

ในส่วนของ Modal เราก็จะใส่ TurboFrame เพื่อใช้แสดงผลต่างๆ ที่มาจากหลังบ้านซึ่งมาในรูปของ TurboStream จะสังเกตุได้จากนามสกุลของไฟล์ที่เป็น .turbo_stream.erb

อย่างไรก็ตามทั้ง 2 วิธีให้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกัน แต่ Turbo จะทำให้เรารู้สึกไม่ต้องเขียนโค้ด JavaScript และทำให้เราโฟกัสที่โค้ด Ruby และโลจิกที่จะให้เกิดขึ้นมากกว่า

ต้องยอมรับว่าในบางโปรเจ็คการเปลี่ยน UJS มาเป็น Turbo นั้นก็คงไม่ง่าย ดังน้นเราสามารถใช้ MRUJS ซึ่งเป็นเหมือนสะพานให้เรายังคงใช้งาน USJ ได้อยู่กับ Rails 7 ซึ่งก็ได้มีโอกาสเข้าไปทดลองใช้ และสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียว