เพิ่ม Component Importmap Autoloader เมื่อใช้งานร่วมกับ ​React หรือ Vue

Published on
Tags
 • ruby
 • rails
 • stimulus
 • importmap

ต่อเนื่องจาก Using importmap on Rails 6 จะเห็นได้ว่าตัวอย่างโค้ดมีการใช้งาน Stimulus ซึ่งคอนโทรลเลอร์ที่ได้นิยามไว้ในโฟลเดอร์ app/javascript/controllers จะถูกนำเข้าไปรวมกับ application.js แบบอัตโนมัติทุกตัวผ่านโมดูล stimulus-importmap-autoloader

import "@hotwired/stimulus-importmap-autoloader"

ส่วนคอมโพแนนท์ของ React หรือ Vue เราจะต้องใส่เพิ่มเข้าไปทีละคอมโพแนนท์ในไฟล์ application.js

import 'components/reverse_component'
import 'components/clock'

แบบคงไม่สะดวกแน่ ถ้าเราต้องมาเพิ่มคอมโพแนนท์ใหม่เข้าไปทุกๆ ครั้งเมื่อสร้างคอมโพแนนท์ใหม่ แน่นอนว่าเราจะต้องมี Autoloader สำหรับคอมโพแนนท์เหมือนกับ ​Stimulus ที่โหลดคอนโทรลเลอร์เข้าไปให้อัตโนมัติ ซึ่งเราก็ไปศึกษาโค้ด autoloader ของ Stimulus และนำมาปรับใช้กับคอนโพแนนท์แทน ดังนี้

// app/javascript/helpers/component-importmap-autloader.js
const importmap = JSON.parse(document.querySelector("script[type=importmap]").text)
const componentsPaths = Object.keys(importmap.imports).filter((e) => e.match("components/"))

componentsPaths.forEach(function(path) {
 const name = path.replace("components/", "")
 import(path)
  .then(module => console.log(module))
  .catch(error => console.log(`Failed to autoload components: ${name}`, error))
})

หลักการเบื้องต้นของโค้ด คือ

 1. ไปค้นหาคอมโพแนนท์ทั้งหมดที่อยู่ใน script ซึ่งมี type เป็น importmap ซึ่งตรงนี้เกิดขึ้นจากโค้ดที่มีการเรียกใช้ pin_all_from
 2. โหลดคอมโพแนนท์ทั้งหมดเข้าไปโดยผ่านการใช้งาน dynamic import

ด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถทำให้เรานำเข้าคอมโพแนนท์ที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ app/javascript/components ซึ่งไม่ว่าจะเป็น React หรือ Vue ก็จะถูกโหลดเข้าไปได้หมดเลย

References