Memoization in Ruby

Published on
Tags
  • ruby
  • 101

อีกหนึ่งเทคนิคที่มักพบเห็น และนำมาใช้กันในภาษา Ruby ก็คือ Memoization แต่ถ้าดูจากชื่อก็น่าจะงงๆ กันบ้างว่าเป็นมันคืออะไร แต่เชื่อผมเถอะว่าในโค้ดของคุณไม่มากก็น้อย ต้องเคยมีการใช้เทคนิคดังกล่าวแน่ๆ เพียงแค่คุณไม่รู้จักชื่อเท่านั้น ซึ่งเทคนิค Memoization จะช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานให้กับโปรแกรมของคุณไม่น้อยเลยทีเดียว

Memoization คืออะไร

Memoization is the process of storing a computed value to avoid duplicated work by future calls.

ถ้าแบ่งเป็นขั้นตอนจะมีด้วยกัน 3 ขั้นด้วยกันคือ

  • โค้ดถูกเรียกใช้งาน เพื่อประมวลผลอะไรบางอย่าง
  • แทนที่จะส่งค่าคืนกลับไปเมื่อถูกเรียกเพียงอย่างเดียว จะเก็บค่าที่ได้จากการประมวลผลเอาไว้ในตัวแปร
  • เมื่อมีการเรียกใช้งานโค้ดดังกล่าวอีกครั้ง ก็จะดึงค่าที่เก็บเอาไว้ส่งคืนกลับไป โดยไม่ต้องประมวลผลใหม่

ถ้าอ่านคำอธิบายข้างต้นแล้วยังงง มาดูรายละเอียดพร้อมกับโค้ดตัวอย่างกันเลยดีกว่า น่าจะทำให้เข้าได้ดียิ่งขึ้น

  • ก่อนอื่นลงสังเกต โค้ดด้านล่าง จะเห็นว่ามีการเรียกใช้ user_score ซึ่งจะทำการดึงข้อมูลคะแนนของผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล
def user_score
  User.find_by(name: 'Sam').try(:score)
end
  • เมื่อ user_score ถูกเรียกใช้ ไม่ว่าจะกี่ครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะต้องไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทุกรอบ ซึ่งก็เป็นกระบวนการที่เสียเวลา ให้เปลืองทรัพยากร
  • จุดที่ Memoization ถูกนำมาใช้ก็คือตรงนี้เองแหละครับ แทนที่เราจะต้องดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทุกรอบ เราก็จะเก็บข้อมูลที่เคยดึงเก็บเอาไว้ในตัวแปรหนึ่งตัว ซึ่งนั้นก็คือ @user_score ดังแสดงในโค้ดด้านล่าง

Memoization มักจะใช้เครื่องหมาย ||=

def user_score
  @user_score ||= User.find_by(name: 'Sam').try(:score)
end

พูดง่ายๆ Memoization ก็เป็นการ Caching ข้อมูลนั้นเอง

References