ปรับแต่ง ActionText ให้รองรับ Youtube Embeded

Published on
Tags
 • actiontext
 • javascript
 • rails
 • ruby
 • stimulus

ปกติแล้วการใช้งาน ActionText รองรับการใส่ข้อมูลที่เป็น link อยู่แล้วตั้งแต่ต้น แต่ในกรณีที่เราอยากใส่ Embeded Link อย่างเช่น Youtube หรือ Vimeo เข้าไปและอยากให้มีการแสดงภาพตัวอย่างของวิดีโอปรากฏขึ้นในตัว editor หรือจะแสดง Video Player ขึ้นมาเมื่ออยู่ในหน้าแสดงผล เราจะต้องมีการเพิ่มเติมความสามารถให้กับ ActionText กันเล็กน้อย

default actiontext Link in ActionText

รูปแบบในการพัฒนา

 • พัฒนาเฉพาะการเพิ่มลิงค์ด้วย Youtube Embedded เท่านั้น
 • การจัดการเหตุการณ์ต่างๆ จะใช้ Stimulus
 • สร้างปุ่ม Embed และเพิ่มเข้าไปยังเครื่องมือของ ActionText
export default class YoutubeEmbedded {
 extend (parent) {
  const buttonHTML =
  '<button type="button" class="trix-button" data-trix-attribute="embed" data-trix-action="embed" title="Embed" tabindex="-1">Youtube Embed</button>'
  const buttonGroup = parent.toolbarElement.querySelector(
   ".trix-button-group--text-tools"
  )
  const dialogHml = 
   `<div class="trix-dialog trix-dialog--link" data-trix-dialog="embed" data-trix-dialog-attribute="embed">
    <div class="trix-dialog__link-fields">
     <input type="text" name="embed" class="trix-input trix-input--dialog" placeholder="Paste your youtube video url" aria-label="embed code" required="" data-trix-input="" disabled="disabled">
     <div class="trix-button-group">
      <input type="button" class="trix-button trix-button--dialog" data-trix-custom="add-embed" value="Add">
     </div>
    </div>
   </div>`
  const dialogGroup = parent.toolbarElement.querySelector(".trix-dialogs")
  buttonGroup.insertAdjacentHTML("beforeend", buttonHTML)
  dialogGroup.insertAdjacentHTML("beforeend", dialogHml)

  this.addEmbedEventListener()
 }

 addEmbedEventListener () {
  document
   .querySelector('[data-trix-action="embed"]')
   .addEventListener("click", event => {
    const dialog = document.querySelector('[data-trix-dialog="embed"]');
    const embedInput = document.querySelector('[name="embed"]');
    if (event.target.classList.contains("trix-active")) {
     event.target.classList.remove("trix-active");
     dialog.classList.remove("trix-active");
     delete dialog.dataset.trixActive;
     embedInput.setAttribute("disabled", "disabled");
    } else {
     event.target.classList.add("trix-active");
     dialog.classList.add("trix-active");
     dialog.dataset.trixActive = "";
     embedInput.removeAttribute("disabled");
     embedInput.focus();
    }
   })
 
  document
   .querySelector('[data-trix-custom="add-embed"]')
   .addEventListener("click", event => {
    document.dispatchEvent(new CustomEvent("add-embed", { 
     bubbles: true,
     detail: { link: () => document.querySelector('[name="embed"]').value }
    }))
   })
 }
}
 • สร้าง embed_controller.jsr เพื่อใช้ในการควบคุมจัดการเหตุการณ์ของ ActionText โดยเริ่มต้นจากการใส่ปุ่ม Embed ที่เราสร้างขึ้นมา
import { Controller } from "stimulus"
import Trix from 'trix'
import YoutubeEmbedded from 'embed'
export default class extends Controller {
 static targets = [ "field" ]

 connect () {
  this.editor = this.fieldTarget.editor;
  let embed = new YoutubeEmbedded()
  embed.extend(this.fieldTarget)
 }
}
 • ใส่ Stimulus Controller เข้าไปใน rich text area ของ content
<div class="field">
 <%= form.label :content %>
 <%= form.rich_text_area :content, data: { controller: "embed", target: "embed.field" } %>
</div>
 • รีเฟรชหน้าเว็บดูจะปรากฏปุ่ม Embed เพิ่มขึ้นมาดังแสดงในรูปด้านล่าง

Embed Button ปุ่ม Embed

 • สร้างโมเดล Embed เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูล Embeded Link ไว้ในฐานข้อมูล
$ rails generate model Embed link:string link_id:string
 • เพิ่มเติมความสามารถให้กับโมเดล Embed โดยวัตถุที่ถูกแนบเข้ากับ ActionText จะต้องมี Signed Global ID (sgid) ซึ่งเราจะต้อง include โมดูล ActionText::Attachable เข้ากับโมเดล

app/models/embed.rb

class Embed < ApplicationRecord
 include ActionText::Attachable
end
 • เพิ่มโค้ดใน embed_controller.js ในการจัดการเหตุการณ์ เมื่อมีการเพิ่มลิงค์ ซึ่งจะเห็นได้จากโค้ดในไฟล์ embed.js จะมีการส่งเหตุการณ์ที่ชื่อ add-embed ดังนั้นเราจะต้อง addEventListener ให้กับเหตุการณ์ดังกล่าว และส่งข้อมูลไปบันทึกไว้ที่ server

app/javascript/controllers/embed_controller.js

 document.addEventListener("add-embed", (event) => {
  let link = event.detail.link()
  if (link) {
   const token = document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content
   fetch('/embeds', {
    method: "POST",
    headers: {
     'Content-Type': 'application/json',
     'X-CSRF-Token': token
    },
    body: JSON.stringify({
     embeds: {
      link
     }
    })
   })
   .then(response => response.json())
   .then(({ sgid, content, contentType }) => {
    const attachment = new Trix.Attachment({
     content,
     sgid,
     contentType,
     filename: link,
     previewable: true
    })
    this.editor.insertAttachment(attachment)
    this.editor.insertLineBreak()
   })
  }
 })
 • จะสังเกตเห็นว่าโค้ดข้างต้นมีการเรียก POST /embeds ดังนั้นในฝั่ง server เราจะต้องสร้าง endpoint สำหรับบันทึก Embed ไว้

app/controllers/embeds_controller.rb

 def create
  @embed = Embed.create(embed_params)
  respond_to do |format|
   format.json
  end
 end
 • ส่งผลที่เป็น json กลับไปยัง client ด้วย JBuilder

app/views/embeds/create.json.jbuilder

json.extract! @embed, :link
json.sgid @embed.attachable_sgid
json.content render(partial: "embed/thumbnail", locals: { embed: @embed }, formats: [:html])
json.contentType "embed/youtube-video"

app/views/embeds/_thumbnail.html.erb

<%= image_tag "http://i3.ytimg.com/vi/#{embed.link_id}/maxresdefault.jpg", size: 300 %>
 • เพิ่มการแสดงผลภาพตัวอย่าง เมื่อ ActionText ทำการโหลดเนื้อหากลับมาแสดงบน Editor โดยการเพิ่มฟังก์ชัน to_trix_content_attachment_partial_path เข้าไปยังโมเดล Embed

app/models/embed.rb

 def to_trix_content_attachment_partial_path
  'embed/thumbnail'
 end

Insert Youtube Link ใส่ลิงค์ของ Youtube เข้าไป

Preview แสดงภาพตัวอย่างของวิดีโอที่ใส่เข้าไป

 • เปลี่ยนการแสดงผลเนื้อหาของ ActionText ให้แสดง Video Player ของ Youtube

app/views/embeds/_embed.html.erb

<div class="embed-responsive">
 <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/<%= embed.link_id %>" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
</div>
 • การแสดง Embedd Link ของ Youtube จะผ่านการเรียกใช้งาน iframe ซึ่งโดยปกติแล้ว ActionText จะไม่รองรับตั้งแต่ต้น ดังนั้นจะต้องกำหนดค่าเพิ่ม

config/application.rb

 config.to_prepare do
  ActionText::ContentHelper.allowed_tags << "iframe"
 end

Show Player แสดงวิดีโอ

 • เพิ่ม JavaScript อีกนิด เพื่อให้แสดง caption

app/javascript/packs/application.js

document.addEventListener("turbolinks:load", () => {
 let elements = document.querySelectorAll("action-text-attachment[content-type^=embed]")
 elements.forEach(element => {
  let caption = element.getAttribute('caption')
  if (caption != null)
   element.insertAdjacentHTML('beforeend', `<caption>${caption}</caption>`)
 })
})

Show Player แสดงวิดีโอและ caption

References