ส่งข้อมูลระหว่างแอพพลิเคชั่นผ่าน RabbitMQ

Published on
Tags
 • rails
 • ruby
 • rabbitmq

❓ โจทย์วันนี้จะเป็นการศึกษาหาวิธีส่งข้อมูลระหว่าง Ruby Application โดยลองนึกภาพว่าแอพตัวที่ 1ถูกสร้างมาเพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ เก็บไว้ และต้องการส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังแอพตัวที่ 2 เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การประมวลผล (Process) หรือบันทึกเหตุการณ์ (Log)

💡 สำหรับวิธีแก้ไขโจทย์นี้เราจะใช้ RabbitMQ เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างแอพพลิเคชัน ซึ่งมีภาพการเชื่อมต่อดังแสดงในภาพด้านล่าง

architecture design แผนภาพการเชื่อมต่อระหว่าง Application กับ RabbitMQ

🌱 รูปแบบการพัฒนาเป็นดังนี้

 1. แอพตัวที่ 1 (Rails Application)
  • โมเดล Post สำหรับเก็บข้อมูล โดยมีการดักจับเหตุการณ์ after_create เป็น trigger ในการส่งข้อมูล
  • สร้างคลาส Publisher เพื่อทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลไปยัง RabbitMQ โดยใช้ไลบราลี่ bunny และกำหนด channel เป็น kz.message
  • เรียกใช้ Active Job ในการส่งข้อมูลผ่าน background process เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
 2. แอพตัวที่ 2 (Ruby Application)
  • สร้างเป็น Commandline Application ที่รับคำสั่ง exit เพื่อปิดโปรแกรมเพียงอย่างเดียว
  • สร้างคลาส Subscriber เพื่อรอรับข้อมูลจาก RabbitMQ โดยใช้ไลบราลี bunny เช่นเดียวกับแอพตัวที่ 1 และกำหนด channel เป็น kz.message
  • เมื่อรับข้อมูลเข้าจาก RabbitMQ ก็จะทำการบันเหตุการณ์ลงในไฟล์ชื่อ my-post.log

Rails Application บันทึกโพสผ่าน Rails Application และส่งข้อมูลไปยัง RabbitMQ

Log Ruby Application รับข้อมูลจาก RabbitMQ และบันทึกเหตุการณ์ลงไฟล์

โค้ดตัวอย่างของ Publisher

require 'bunny'

class Publisher
 class << self
  def publish(chnnl, message = {})
   puts "Publish message to #{chnnl} with #{message.to_json}"
   stream = channel.queue("kw.#{chnnl}")
   stream.publish(message.to_json)
  end

  def channel
   @channel ||= connection.create_channel
  end

  def connection
   @connection ||= Bunny.new.tap(&:start)
  end
 end
end

โค้ดตัวอย่างของ Subscriber

require 'bunny'
require 'json'
require 'logger'

@logger = Logger.new('my-post.log')

class Subscriber
 class << self
  def subscribe(queue, &block)
   q = channel.queue(queue)
   q.subscribe(manual_ack: false) do |delivery_info, properties, payload|
    puts "Received #{payload}, message properties are #{properties.inspect}"
    data = JSON.parse(payload)
    block.call(data) if block
   end
  end

  def channel
   @channel ||= connection.create_channel
  end

  def connection
   @connection ||= Bunny.new.tap(&:start)
  end
 end
end

# Start subscribe with channel name
Subscriber.subscribe("kz.message") do |data|
 @logger.info("ขณะนี้มีการสร้างโพสชื่อ #{data['title']} โดย #{data['author']} เมื่อเวลา #{data['created_at']}")
end

puts("Type exit to quit")
loop do
 cmd = gets.chomp
 exit(0) if (cmd == 'exit')
end

Referecnes